The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN CỰU GIÁO CHỨC: Thầy giáo Nguyễn Thượng Võ

Post by: longcv | 24/08/2013 | 12877 reads

I. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: Nguyễn Thượng Võ

2. Ngày tháng năm sinh: 19/05/1940

3. Địa chỉ liên lạc: 83B Trần Quốc Toản, Hà Nội

4. Email liên hệ: thuongvo40@yahoo.com

5. Trang web cá nhân 

6. Số điện thoại liên lạc: 01234765672

7. Giáo viên giảng dạy bộ môn: Toán

8. Thời gian giảng dạy và công tác tại trường (từ năm đến năm, chức vụ, danh hiệu mà các thày, cô đã từng đạt được (nếu có))1985 – 2001: giáo viên dạy Toán