The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Phổ biến các bộ tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Post by: webams | 09/02/2023 | 645 reads

- Tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ số 4709/QĐ-BGDĐT)

- Tài liệu Hướng dẫn Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học (QĐ số 4214/QĐ-BGDĐT)

- Tài liệu Sổ tay thực hành công tác xã hội trong trường học (QĐ số 4215/QĐ-BGDĐT)

- Tài liệu Sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông (QĐ số 4216/QĐ-BGDĐT)